Onsdag 6. mars la Gartnerforbundet fram sine innspill til jordbruksoppgjøret i møter med Norges Bondelag og Landbruks- og matdepartementet. Fredag 8. mars blir det møte med Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Grøntnæringa er en viktig del av landbruket, og det bør også komme klart fram i årets jordbruksoppgjør, sier Arne Kristian Kolberg, generalsekretær i Norsk Gartnerforbund.

Grundig prosess

Hvert år inviteres Norsk Gartnerforbund sammen med andre organisasjoner i landbruket til å legge fram sine innspill til jordbruksforhandlingene. I forkant av møtene er det en grundig prosess i organisasjonen hvor medlemmene gjennom en spørreundersøkelse gir sine innspill på hva som bør prioriteres. Disse innspillene bearbeides videre i Gartnerforbundets grønnsaksutvalg, før de ferdigstilles og legges fram for Norsk bonde- og Småbrukarlag, Norges Bondelag og Landbruks- og matdepartementet.

Målet er at våre innspill skal bidra til gode prioriteringer inn i jordbruksoppgjøret og gjennom det bedre rammevilkår for våre medlemmer.

Årets prioriteringer

I hovedtrekk er dette innspillene som kom fra Gartnerforbundet i dagens møter.

  • Målprisen må økes med 10 % og 0,70 kr/kg for potet. Øvre prisgrense på 20 % videreføres.
  • En vekstambisjon på 50 % norskandel tilsvarer en økning i norsk produksjon på 150 % for å nå målet om 5 om dagen. For å nå myndighetenes mål, må nye IBU-midler øremerkes for grøntnæringen inkl. blomster og planter.
  • Finansiering av et samlet og koordinert arbeid for å følge opp rapporten «Grøntsektoren mot 2035».
  • Regnemodellen for produksjonssvikt i grøntnæringen må tilpasses bedre for å treffe utfordringer til produksjonsrisiko knyttet til klimaendringene.
  • Økologisk produksjon gis et løft med økt arealtilskudd.
  • Norsk Gartnerforbund sitt energi- og klimaarbeid for veksthus må øke sine tilskudd til 2,5 mill. kroner.
  • Blomster/prydplanter og alt planteskoleareal må få arealtilskudd og likestilles med resten av jordbruket, uavhengig av produksjonsmetode.
  • Opplysningskontoret for blomster og planter må få finansiert opplysningsarbeid og markedsføring av norske blomster og planter med 1,5 mill. kroner.