Forslaget til statsbudsjett vil innføre CO2-avgift på naturgass og LPG. - Lite forenelig med regjeringens ambisjoner om satsing på grøntsektoren, sier generalsekretær Katrine Røed Meberg i NGF.

– En ny ekstra kostnad, nå på toppen av utfordringer med mangel på arbeidskraft og høye strømpriser, er lite forenlig med regjeringens ambisjoner om satsing på grøntsektoren, sier generalsekretær Katrine Røed Meberg om Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett som ble lagt frem i dag. 

Katrine Røed Meberg, generalsekretær i NGF. Foto: Ingunn Haraldsen

Solberg-regjeringen foreslår at det innføres redusert CO2-avgift på naturgass og LPG (propan) til vekstnæringen med 20 pst. av ordinær avgift. Det tas sikte på å innføre full avgift fra 2026.

Meberg er svært skuffet over forslaget:

– Veksthusnæringen har stort fokus på å redusere energibruken og finne bærekraftige løsninger. Veksthusnæringen er i dag 67% fornybar. Vi har målsettinger om å bli så nær 100 % fornybar som mulig, men det tar tid og er kostbart å omstille seg, fortsetter Meberg som understreker at Gartnerforbundet vil følge opp saken overfor Stortinget og den nye regjeringen.

Les hele forslaget til statsbudsjettet på regjeringen.no

Også fritak for avgift

Statsbudsjettet foreslår også fritak for avgift for kraftintensive industriprosesser.

Fritaket gjelder elektrisk kraft til kjemisk reduksjon, elektrolyse og metallurgiske og mineralogiske prosesser. I tillegg er elektrisk kraft som leveres til blant annet veksthusnæringen, tog, bane og trikk, fritatt for avgift.

NGF finner det også positivt at Investerings- og bedriftsutviklingsordningen i landbruket (IBU-ordninga) er økt med 15 mill. kroner til 679,5 mill. kroner.

– Støtte til frukt-, grønt- og veksthusnæringa er fremdeles et prioritert område, men det vil ikke lenger være en særskilt øremerket ramme til formålet, konkluderer Meberg.