Som kjent ble årets jordbruksoppgjør avgjort i en forhandlingsrunde som sluttet 26. juni etter at Stortinget vedtok å sende oppgjøret i retur til Staten og Jordbrukets forhandlingsutvalg.

For de ordningene i jordbruksavtalen som berører gartneri og hagebrukssektoren ble sluttresultatet ganske så likt med det som var Statens tilbud i forhandlingene. Det vil si pluss 2,2 % tillegg i målprisene for grønnsaker og frukt, og pluss 15 øre pr kg for poteter.

For distrikts- og kvalitetstilskudd for frukt, bær og vekshusgrønnsaker ble det tillegg for frukt og bær, særlig i sone 5 (Agder, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal mv) der satsene ble økt med 20 % og mer.

For veksthusgrønnsaker ble det ikke gitt noen tillegg, og det ble heller ikke noen økninger i arealtilskuddene for grønnsaker, frukt, bær og poteter

Distriktstilskuddet skal ellers, ifølge Statens tilbud, utvides til også å omfatte salg direkte til forbruker. Landbruksdirektoratet skal utforme detaljene i en slik ordning.

Ellers på plussiden, må det noteres at Norsk Landbruksrådgivning (NLR) fikk økt bevilgning med 4,0 millioner kroner. Det heter i Statens tilbud at «med utgangspunkt i markedsmulighetene innen frukt og grønt foreslås det også å styrke rådgivningen på dette området».

Jordbruksavtalens påplussing på målprisene vil til sammen gi gartneri- og hagebrukssektoren økte inntektsmuligheter på nær 90 millioner kroner. Ubalanse i markedet (overproduksjon) lave importpriser, etc, kan være til hinder for å ta ut særlige prisøkninger, men årets jordbruksoppgjør har i alle fall lagt en ramme for økte produksjonsinntekter fra markedet – og en viss inntektsøkning gjennom tilskudd i frukt- og bærsektoren.

«Grøntsektoren må ha en sentral rolle fremover, både med tanke på matproduksjon, helse, klima og forvaltning av resursene våre. NGFs innspill til jordbruksforhandlingene er basert på tiltak for økt produksjon i endret klima og tiltak som bidrar til trygg økonomi. En økning i potten for bedriftsrettede midler til investeringer og utvikling ønskes velkommen.

– Vi må si at vi er fornøyd med en rekke poster som bidrar positivt for vår grønne næring, og så må vi jobbe videre med de forslagene som ikke ble prioritert i år» sier generalsekretær Katrine Røed Meberg i Norsk Gartnerforbund.